Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo / kmetijstvo

10. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 03. januarja 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Datum objave: 30.12.2022

Rok za oddajo: 18.4.2023

 

CILJI javnega razpisa so:

Cilja podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov sta:

– povečanje dodane vrednosti

– spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

– ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,

– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,

– ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

– ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo

– rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme

– nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov in

– ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov).

 

UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je:

– nosilec kmetije,

– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,

– samostojni podjetnik posameznik,

– zadruga,

– zavod ali

– gospodarska družba (MSP malo ali srednje veliko podjetje)  in veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški so:

– stroški ureditve objektov, vključno s stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže,

– stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,

– prispevek v naravi,

– splošni stroški.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,

– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

– 5  odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,

– 5  odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami;

– 10 odstotnih točk naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih;

– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,

– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso,

– 15 odstotnih točk za kolektivno naložbo

 

Maksimalna stopnja podpore je 50%.

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}