Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo

Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 25. novembra 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 29.7.2022

Rok za oddajo: 15.8.2022 – 31.12.2022 oz. do porabe sredstev

Višina sofinanciranja: kredit od 50.000-1.000.000

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – spodbujanje razvoja v gospodarstvu.

CILJ PROJEKTA

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

– Energetska učinkovitost

– Emisijska učinkovitost

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

– pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga,

Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj, notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2019.

UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021, so:

– gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/ drugih poslovnih prostorov,

– nova oprema/delovni stroji,

– neopredmetena sredstva.

 

Učinkovita raba energije za naložbe na pod­ročju:

– naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,

– izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

– vgradnje energijsko učinkovitih elektromotor­jev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,

– uvedbe sistema upravljanja z energijo,

– energetske učinkovitosti v tehnološkem pro­cesu

– naprav za samooskrbo ali proizvodnjo električne energije, ogrevanje oziroma hlajenje ter za pripravo sanitarne tople vode oziroma toplote iz obnovljivih virov energije, vključno z gradbenimi deli na objektu za postavitev naprav..

 

Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spre­membam za naložbe na področju:

– toplotne izolacije, in sicer: fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro­storom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

– zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

– vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:  toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,  kurilne naprave na lesno biomaso za cen­tralno ogrevanje stavbe, toplotne postaje ali vgradnja toplotne po­staje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,  prezračevanja z vračanjem toplote odpa­dnega zraka v stavbi,  sistema ogrevanja v stavbi,

– zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

KREDITNI POGOJI

– Min: 100.000 EUR.

– Max: 1 milijon EUR.

– 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisno od Skladove ocene projekta).

– Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov.

– Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem (moratorij do 3 leta, pri čemer moratorij traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.)

– Možnost predčasnega poplačila.

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}