Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo / Les

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 24. novembra 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalni razvojni sklad
Datum objave: 11.11.2022
Rok za oddajo: od 28.11.2022 do 28.2.2023 do porabe sredstev
Višina sofinanciranja: kredit od 50.000 do 1.500.000

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
– Digitalizacija poslovanja,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
– Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov).
– Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev spletne trgovine, Vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema, Uvedba brezpapirnega poslovanja).
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Energetska učinkovitost, Emisijska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije)).

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
– pravna oseba,
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
– zadruga.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020.

UPRAVIČENI STROŠKI

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 naprej so:
– Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
– Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
– Neopredmetena sredstva
– Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

KREDITNI POGOJI

Višina posojila
– Min 50.000 EUR
– Max: 1,5 mio EUR

Posojilni pogoji
– Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
– Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta
– Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
– Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
– Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
– Možnost predčasnega poplačila

Zavarovanje
Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
– zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
– zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
– zavarovalna polica,
– depozit oz. bančna vloga,
– bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
– poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}