Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

P4LM 2023 Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

NAMEN IN CILJ RAZPISA
Mikro podjetja, predstavljajo večino vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

UPRAVIČENCI
-Mikro podjetja z najmanj 1 in največ 10 zaposlenimi na dan 31.08.2023
-Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
-Na dan oddaje vloge registrirani vsaj 18 mesecev
-Registrirana dejavnost: C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali C31 Proizvodnja pohištva (razen C 31.03 – proizvodnja žimnic).

UPRAVIČENI STROŠKI
-stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
-stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena potrebam prijavljenega projekta),
-stroški transporta, montaže in zagona opreme.

VIŠINA SOFINANCIRANJA
-Upravičeni stroški se sofinancirajo v deležu največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci.
-Načrtovana višina sofinanciranja : 15.000,00 EUR do maksimalno 70.000,00 EUR.
-Minimalna višina upravičenih stroškov je 25.000,00 EUR brez DDV.

Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv/delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna.

Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024.

Rok za oddajo: 04.09.2023 in 06.11.2023

 

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}