Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

Namen javnega razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije,

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Razpisovalec: Slovenski regionalni razvojni sklad
Datum objave: 11.11.2022
Rok za oddajo: od 28.11.2022 do 28.2.2023 do porabe sredstev
Višina sofinanciranja: kredit od 50.000 do 1.500.000

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
– Digitalizacija poslovanja,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
– Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov).
– Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev spletne trgovine, Vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema, Uvedba brezpapirnega poslovanja).
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Energetska učinkovitost, Emisijska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije)).

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
– pravna oseba,
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
– zadruga.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020.

UPRAVIČENI STROŠKI

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 naprej so:
– Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
– Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
– Neopredmetena sredstva
– Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

KREDITNI POGOJI

Višina posojila
– Min 50.000 EUR
– Max: 1,5 mio EUR

Posojilni pogoji
– Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
– Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta
– Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
– Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
– Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
– Možnost predčasnega poplačila

Zavarovanje
Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
– zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
– zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
– zavarovalna polica,
– depozit oz. bančna vloga,
– bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
– poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}