Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev,

Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)

Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT

Datum objave: 18.2.2022

Rok za oddajo: 3.4.2023

Višina sofinanciranja: do 60 %

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:

– prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom,

– spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg,

– podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb

 

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe.

Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

 

UPRAVIČENCI

So podjetja in konzorcijski partnerji

– RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev.

– Podjetje konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge.

– Konzorcijski partner mora na zadnji dan predhodnega koledarskega leta, glede na datum oddaje vloge, zaposlovati najmanj 3 osebe.

– Višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu, glede na datum oddaje vloge, mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški so stroški za izvajanje industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

– Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev

– Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov

– Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja

Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta

 

TRAJANJE RRI PROJEKTA:

RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani agencije. Čas trajanja ne sme biti daljši od 24 mesecev.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR

– velika podjetja: do 25% vrednosti upravičenih stroškov,

– srednje velika podjetja: do 35% vrednosti upravičenih stroškov,

– mikro in mala podjetja: do 45% vrednosti upravičenih stroškov

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70% upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk:

– velika podjetja: do 40% vrednosti upravičenih stroškov,

– srednje velika podjetja: do 50% vrednosti upravičenih stroškov,

– mikro in mala podjetja: do 60% vrednosti upravičenih stroškov

 

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}