Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 25. novembra 2022

Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT

Datum objave: 5.8.2022

Rok za oddajo:

Sklop I  15.9.2022, 16.2.2023, 15.6.2023, 15.11.2023, 15.3.2024

Sklop II  15.11.2022, 15.4.2023, 15.9.2023, 15.1.2024, 15.4.2024

Višina sofinanciranja:  do 100%

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

 

UPRAVIČENCI

Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine izvaja prilagojeno v dveh sklopih:

SKLOP I, namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120 projektov podjetij.

SKLOP II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80 projektov podjetij.

Podjetja v sklopu II se delijo na 2 skupini:

– Skupina zagonskih podjetij – -V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki so za potrebe tega javnega razpisa opredeljena kot mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitvein ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

– ​Skupina mikro in malih podjetij– skupina MMP – V to skupino spadajo mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (FAZA A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (FAZA B).

FAZA A (FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne  podpore  dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.).

– SKLOP I in SKLOP II:

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve (v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije).

 FAZA B (Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B.)

– Finančna podpora za SKLOP I:000 – 90.000 EUR

– Finančna podpora za SKLOP II: 10.000 – 40.000 EUR 

v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja:

– Stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva: nakup opreme,

– Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),

– Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč,

– Stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov,

– Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog,

– Stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

FAZA A: 100%

– Shema pomoči de minimis.

– V obliki storitve zunanjega svetovalca in ne v obliki nakazila subvencije

Sklop I: pomoč v višini do 34.770 evrov
Sklop II: do 18.300 evrov.

 FAZA B: do 50%/do 70%

– Shema pomoči de minimis

– shema državne pomoči RRI

– shema državne pomoči MSP.

Sklop I: od 40.000 evrov do 90.000 evrov.
Sklop II: od 10.000 evrov do 40.000 evrov.

 

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}