Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 07. avgusta 2023

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote , ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Finančna sredstva v višini 11 milijonov evrov za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.

UPRAVIČENCI
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

UPRAVIČENI STROŠKI
-stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
-stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
-stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta (strokovni nadzor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo).

Obdobje upravičenosti stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. 2025.

Vrednost upravičenih stroškov projekta vsaj 500.000 EUR brez DDV.

VIŠINA SOFINANCIRANJA
Do 45 % (državna pomoč) – naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE.

ROK ZA PRIJAVO
Predvidenih je pet odpiranj vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 5. 6. 2023, drugi rok je 20. 10. 2023, tretji rok je 20. 3. 2024, četrti rok je 20. 11. 2024 in skrajni rok je 20. 3. 2025.

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}